COM CERTIFICAR-SE?

Què certifiquem?

La certificació Welfair™ basada en Welfare Quality i AWIN®, ha estat desenvolupada per a certificar el benestar animal en granges, superfícies de producció i escorxadors, sempre per sobre dels requeriments legals. D’aquesta manera, es realitza un doble control sobre el qual ja fa l’autoritat competent (veterinaris oficials) per a assegurar que no hi ha cap incompliment legal en les instal·lacions avaluades. El compliment de la legalitat s’estableix com pre-requisit per a poder accedir a una puntuació i no com a part de la puntuació. Als ramaders de països amb legislació menys exigent que la de la Unió Europea se’ls exigeix com pre-requisit per a poder-se certificar el compliment dels mateixos requeriments als quals estan sotmesos els de la UE.

Com ho fem?

Els ramaders que desitgen certificar-se segons el segell Welfair™ de Benestar Animal se sotmeten a una auditoria per part d’una entitat de certificació. Aquesta entitat de certificació ha de tenir als auditors formats, segons estableix la Welfare Quality Network i l’AWIN® Network, les xarxes de centres de recerca de la UE que vetlla per la integritat dels protocols Welfare Quality® i AWIN®. L’IRTA, membre de la Welfare Quality Network, s’encarrega de supervisar el correcte funcionament de les empreses de certificació en col·laboració amb NEIKER, membre de l’AWIN® Network.

La certificació comporta la inspecció i supervisió periòdica a les granges i escorxadors. Les auditories varien, ja que els criteris que s’apliquen són específics i únics per a cada espècie o producte. Cada auditoria avalua els 4 principis i 12 criteris amb mesures específiques per a cada espècie. Només els centres que obtenen la puntuació mínima en els punts analitzats obtenen la certificació.

L’informe final d’avaluació que obté el centre no sols indica la puntuació final aconseguida, que permetrà a la granja o escorxador passar l’avaluació, sinó que també permet al ramader identificar els punts crítics identificats, de manera que li serveix com a eina per a aplicar millores en les seves instal·lacions i maneig dels animals.

En el cas de les empreses que compten amb diverses explotacions, es fa una anàlisi aleatòria mitjançant una arrel quadrada del total i una vegada a l’any s’auditen les corresponents. També s’exigeixen una sèrie d’autocontrols interns que formessin part de l’avaluació.

En els centres que ja han obtingut el certificat, es duen a terme revisions periòdiques aleatòries per a garantir el compliment.